Stortingsmelding St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg

Vi skal alle dø en dag. men alle andre dager skal vi leve.

07. mai 2020 kom stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg. Regjeringen skriver: Stortingsmeldingen om lindrende behandling skal bidra til mer åpenhet om døden og til at mennesker med behov for lindrende behandling og omsorg ivaretas på en helhetlig måte for best mulig livskvalitet og økt grad av valgfrihet ved livets slutt.

Om opprettelse av palliativ medisin som medisinsk spesialitet står det følgende:

Regjeringen vil utrede om det er faglig og tjenestemessig
behov for en egen medisinsk spesialitet i palliasjon for å møte behov i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Saken ble videresendt til behandling i Helse- og omsorgskomite 12.05.20.

Det er mulighet for å komme med innspill med frist 22.09.20. Firsten for å søke om å komme med innspill er 16. 09.20. Helsekomiteen planlegger en høring 30.09.20 i følge info fra Stortinget.