Begrepsliste, utarbeidet av NPF og NFPM Oslo 2016

Fagfeltet palliasjon benytter seg av mange begrep for å forklare diagnoser, symptomer, behandling og prognose. Det er avgjørende at helsepersonell, pasienter og pårørende har en felles forståelse av disse begrepene. Blant annet for å sikre pasientens mulighet for brukermedvirkning og tillit til den behandlingen som gis.

Norsk palliativ forening (NPF) og Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) har på dette grunnlaget utarbeidet en felles begrepsliste for å klargjøre ulike ord og begrep innen fagfeltet. Målgruppen er pasienter, pårørende og helsepersonell.

Begrepslisten er utarbeidet av følgende arbeidsgruppe:
Eva Salterøe Engebrigtsen (NPF), Joran Slaaen (NPF), Eva-Kristin N. Gravdahl (NFPM) og Endre Røynstrand (NFPM).

Listen omfatter det arbeidsgruppen finner som de mest brukte begrep innen fagområdet

Begrepslisten publiseres i forbindelse med den 14. nasjonale palliative konferansen 14. september 2016.

En del begrep ble av arbeidsgruppen vurdert til å måtte omfatte både en kortversjon til bruk i dagligtale og en mer omfattende versjon som ofte omfatter medisinske ord og uttrykk. Det jobbes med å legge listen over i et google/site format med alfabetisk søkefunksjon.

Vi er svært takknemlige for innspill og tilbakemeldinger.

Begrepslisten vil være et felles prosjekt for foreningene i flere år fremover og vil således evalueres og revideres jevnlig.

Vi håper dette vil være et nyttig verktøy.

Mvh arbeidsgruppen.

Begrepsliste, utarbeidet av NPF og NFPM Oslo 2016